logo facebook

זכיתי להכירך רק אחרי מותך, וההפסד נראה כולו שלי! זכיתי להכירך דרך עיניו של סמיר, אביך, שהיתה לי הזכות להיות עימו חבר צוות במשלחת צה\"ל \"עדים במדים\" לפולין. זכית למשפחה תומכת ואוהבת והאתר המדהים שיצרו לזכרך מראה זאת מכל אות, תמונה וקטע וידאו. אזכור אותך ואזכיר אותך בכל הזדמנות, יהי זכרך ברוך